วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ถามตอบแนวข้อสอบวิชาชีพครู

แนวคำถามคำตอบแนวข้อสอบวิชาชีพครู 

ข้อสอบนี้เป็นแนวคำถาม คำตอบเกี่ยวกับวิชาชีพครู  มีทั้งหมด 100 ข้อ ซึ่งผมได้อ่านมาเลยเอามาฝากให้เพื่อนได้อ่านเตรียมตัวสอบกัน
ที่มา

http://www.sobdai.com/kroopuchuy/test-vichar-kroo/525-2011-02-05-12-44-22.html 

ข้อสอบวิชาชีพครู
1.   วินัย  คือ
      ตอบ     1.  กฎข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม
                   2.  การควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให้เป็นไปตามแบบแผนที่พึงประสงค์
               3.  สหสัมพันธ์ระหว่างการประพฤติปฏิบัติตนของคนในองค์กรกับระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้
 2.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย   ระเบียบ   คือบทบัญญัติในมาตราใด
      ตอบ   มาตรา   85
3.   มาตรา   88   กล่าวว่าอย่างไร
      ตอบ    ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
4.  ละทิ้งหน้าที่   หมายความว่าอย่างไร
     ตอบ   ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
5.  ทอดทิ้งหน้าที่  หมายความว่าอย่างไร
      ตอบ   ข้าราชการอยู่ที่ทำการแต่ไม่ทำงาน
6.  โทษทางวินัยมีกี่สถาน  อะไรบ้าง
      ตอบ   5   สถาน   ได้แก่  ภาคทัณฑ์   ตัดเงินเดือน   ลดขั้นเงินเดือน   ปลดออก   ไล่ออก
7.   โทษทางวินัยไม่ร้ายแรงคือ
       ตอบ   ภาคทัณฑ์   ตัดเงินเดือน   ลดขั้นเงินเดือน
8.   ต้องไม่กลั่นแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่น  เป็นโทษ
      ตอบ   ไม่ร้ายแรง
9. กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงให้รายงานต่อใคร
      ตอบ   ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
10.   กรณีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงให้รายงานต่อใคร
        ตอบ    อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่

11.  ใครมีอำนาจสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา
        ตอบ    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12.  ในกรณีที่ความผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้อุทธรณ์ต่อใคร
      ตอบ   อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่
13.  กรณีความผิดวินัยร้ายแรงให้อุทธรณ์ต่อใคร
        ตอบ   ก.ค.ศ.
14.   หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายคือความหมายของ
        ตอบ    จริยธรรม
15.   ลักษณะของครูที่ดีมีกี่ประการ
        ตอบ    10   ประการ
16.   ธรรมของคนดี  คือ
        ตอบ   สัปปุริสธรรม
17.   คุณธรรม  4  ประการ  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์
        200   ปี   มีอะไรบ้าง
        ตอบ    1.  การรักษาความสัตย์   2.  การรู้จักข่มใจตนเอง   3.  ความอดทน อดกลั้น  4.  การรู้จักระวางความชั่ว
18.   คุณธรรมพื้นฐานมีกี่ประการ  อะไรบ้าง
        ตอบ   8   ประการ   ได้แก่  1.  ขยัน  2.  ประหยัด   3.  ซื่อสัตย์   4.  มีวินัย   5.  สุภาพ   6.  สะอาด
                                                   7.  สามัคคี   8.  มีน้ำใจ
19.  ความดีงามของลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่กระทำจนเกิดความเคยชิน
     ตอบ   วัฒนธรรม
20.   ครูจา โมโหลูกศิษย์ที่ทำแบบฝึกหัดไม่ได้มากกำลังจะตี แต่คิดได้ว่าเราเป็นครูต้อสอนเขาให้รู้จึงไม่ตี แสดง
        ความครูจามีคุณธรรมตามข้อใด
        ตอบ    ทมะ
21.   หลักธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดีที่สุดคือ
      ตอบ   สังคหวัตถุ  4
22.  หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน เรียกว่าหลักธรรมในข้อใด
     ตอบ   อิทธิบาท  4
23.  ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้สะอาดสดใสคือ
       ตอบ    อริยสัจ  4
24.   เป็นผู้ให้ความสนิทสนมแก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์สบายใจและกล้าเข้าไปปรึกษาแสดงว่าครูวินัย ประพฤติ
       ตนเป็นครูที่ดีตาม ธรรมะกัลยาณมิตร ข้อใด
       ตอบ    ปีโย
25.   ความเป็นผู้รู้จักประมาณ  ตรงกับหลักธรรมใด
        ตอบ   มัตตัญญตา
26.   ความวางใจเป็นกลาง  ไม่เอนเอียงด้วยความชอบหรือชัง  ตรงกับหลักธรรมใด
        ตอบ   อุเบกขา
27.   ครูแก้วหมั่นตริตรอง  พิจารณาแก้ไขงานที่ต้องปฏิบัติอยู่เสมอ  แสดงว่าครูแก้วมีคุณธรรมข้อใด
        ตอบ   วิมังสา
28.   หิริ   โอตตัปปะ   คือหลักธรรมใด
        ตอบ    โลกบาลธรรม
29.   บุคลที่มีคุณธรรม  หิริโอตตัปปะ  จัดว่ามีความซื่อสัตย์ต่อใคร
        ตอบ    ผู้อื่น
 30.   เจตคติ  (Atttitude) หมายความว่าอย่างไร
         ตอบ   ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
31.  เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ
       ตอบ    ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม
31.  เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้”อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
        ตอบ   ความคิด
32.  การวัดเจตคติที่นิยมกัน ได้แก่ การวัดของใคร
       ตอบ    Likert
33.   Congruent Change หมายถึงข้อใด
        ตอบ   การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
34.   สมศักดิ์มีเคารพต่อครูประจำชั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความรู้สึกที่เคยมีกลับลดลง ข้อความนี้สมศักดิ์มีเจตคติ
       เปลี่ยนแปลงอย่างไร
       ตอบ   เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง                               
35.  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  หมายถึง
       ตอบ   แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
36.  สถาบันวิชาชีพครู  คือ
       ตอบ   คุรุสภา
37.  มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดกำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ
     ตอบ   มาตรฐานการปฏิบัติตน
38.  ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะขออีกได้เมื่อใด 
       ตอบ   5   ปี
39. โทษ พักใบอนุญาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ปี
     ตอบ   ไม่เกิน  5  ปี
40.  ความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพพึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร” หมายถึง
    ตอบ   จรรยาบรรณ
41.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใช้ได้กี่ปี
      ตอบ    5  ปี
42.  มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน
     ตอบ   3   มาตรฐาน   คือ  1.  มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ  2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
                3.  มาตรฐานการปฏิบัติตน
43.  จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีกี่จรรยาบรรณ
       ตอบ   5   จรรยาบรรณ
44.  มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูมีกี่มาตรฐาน
       ตอบ   12   มาตรฐาน
45.  มาตรฐานใดที่เน้นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
       ตอบ   มาตรฐานที่   8
46.  มาตรฐานใดที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
       ตอบ   มาตรฐานที่   3
47.  มาตรฐานที่  12   เกี่ยวกับเรื่องใด
       ตอบ   สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์
48.  หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู
       ตอบ   คุรุสภา
49.  ครู ถูกลงโทษ สำหรับผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีสิทธิดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง
       ได้ตามข้อใด
        ตอบ   อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุรุสภา
50.  ผู้ใดประกอบอาชีพครูโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องได้รับระวางโทษตามข้อใด
       ตอบ   จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
51.  ผู้ใดประกอบอาชีพครูในระหว่างพักใบอนุญาตต้องได้รับระวางโทษตามข้อใด
       ตอบ   จำคุกไม่เกิน  3  ปี   หรือปรับไม่เกิน  60,000   บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
52.  โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่สถาน
        ตอบ    5    สถาน
53.  ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดกรณีผู้ประกอบวิชาชีพครูประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพคือ
       ตอบ    คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
54.  ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดได้กี่กรณี   กรณีใดบ้าง
       ตอบ     5   กรณี    คือ   1.  ยกข้อกล่าวหา   2.  ตักเตือน   3.  ภาคทัณฑ์   4.  พักใช้ใบอนุญาต
                   5.  เพิกถอนใบอนุญาต
55.  ผู้ประสงค์จะต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ยื่นคำขอภายในกี่วัน
       ตอบ    180    วัน
56.  อัตราค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือ
       ตอบ    200    บาท
57.  ผู้มีอำนาจพิจารณาออกใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคือผู้ใด
       ตอบ    คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
58.  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่เป็นชาวต่างชาติต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการสอนมาแล้วกี่ปี
       ตอบ    1    ปี
59.  จรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด
        ตอบ    1.  รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ  ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
                    2.  รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง  ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
                    3.  รักษาและส่งเสริมฐานะ  ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
60.  แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ประกอบด้วย
       ตอบ    พฤติกรรมที่พึงประสงค์  และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
61. ครูแก้ว  รัก  เมตตา  เอาใจใส่  ให้กำลังใจแก่ลูกศิษย์   แสดงว่าครูแก้วมีจรรยาบรรณข้อใด
       ตอบ    จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
62. ครูหน่อย เป็นคนมีวินัยในตนเอง  พัฒนาบุคลิกภาพ ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ แสดงว่าครูหน่อยมี
       จรรยาบรรณข้อใด
       ตอบ    จรรยาบรรณต่อตนเอง
63.  ครูต้องรัก   ศรัทธา  ซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  แสดงว่าครูต้องมีจรรยาบรรณข้อใด
       ตอบ    จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
64.  ครูต้องรัก  เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ  ส่งเสริมให้กำลังใจศิษย์  แสดงว่าครูต้องมีจรรยาบรรณข้อใด
       ตอบ    จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
65.  ครูพึงช่วยเหลือ  เกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์    สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  แสดงว่าครูต้องมี
       จรรยาบรรณข้อใด
        ตอบ    จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบอาชีพ
66.  ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
       แสดงว่าครูต้องมีจรรยาบรรณข้อใด
       ตอบ   จรรยาบรรณต่อสังคม
67.  ครูสมชายใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้   ข้อใดแสดงว่าครูมีเจตคติที่ดีต่อ
       ตอบ    วิชาชีพ
68.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดลงกรณีใด
        ตอบ   หมดอายุ   ถูกสั่งเพิกถอน   ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
69.  คุณลักษณะของวิชาชีพสูง ต้องได้รับการฝึกอบรมมีระยะเวลากี่ปี
       ตอบ    ไม่น้อยกว่า   4   ปี
70.  คุณลักษณะของวิชาชีพชั้นสูง
       ตอบ    มีจรรยาบรรณ     มีสถาบัน   มีการให้บริการแก่สังคมเป็นเฉพาะเจาะจง   
71.  วิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด
       ตอบ    พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
72.   ผู้ที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคือ
        ตอบ   ครู   ผู้บริหารสถานศึกษา   ผู้บริหารการศึกษา   บุคลาการทางการศึกษาอื่น
73.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ประเภท
        ตอบ    4   ประเภท
74.   อัตราค่าธรรมเนียมขอขั้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวนเท่าใด
         ตอบ    500  บาท
75.  อัตราค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบับละเท่าไร
       ตอบ   200   บาท
76.   ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพคือ
        ตอบ   300   บาท
77.   ค่าใบแทนใบอนุญาต
        ตอบ   200   บาท
78.   ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถออกหนังสือรับรองสิทธิให้แก่ใครได้บ้าง
        ตอบ   ครู  และ รองผู้อำนวยการ
79.   เลขาธิการคุรุสภา  ออกหนังสือรับรองสิทธิให้แก่
        ตอบ   ผู้บริหารการศึกษา
80.   คณะกรรมการคุรุสภามีจำนวนเท่าใด
      ตอบ    39   คน
81.   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจำนวนเท่าใด
        ตอบ    17    คน
82.  บุคคลที่จะได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูต้องมีอายุกี่ปี
       ตอบ   ไม่ต่ำกว่า   18   ปี
83.  ครู ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายความว่าอะไร
       ตอบ   ผู้สั่งสอนศิษย์
84.   อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญที่ได้รับฝึกฝนมา คือความหมายของ
        ตอบ    วิชาชีพ
85.  ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคือใคร
       ตอบ    รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา
85.  ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งแบ่งสมรรถนะคนออกเป็นกี่ส่วน
       ตอบ   2   ส่วน
86.  บิดาแห่งสมรรถนะคือใคร
       ตอบ   David   McClelland
87.  สมรรถนะแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
       ตอบ   2   ประเภท   คือ  1.  สมรรถนะหลัก     2.  สมรรถนะประจำสายงาน
88.  สมรรถนะ  หมายถึง
        ตอบ   competency
89.  สมรรถนะหลักประกอบด้วยกี่สมรรถนะ
       ตอบ   5   สมรรถนะ
90.  ID-PLAN    หมายถึง
       ตอบ   สมรรถนะของครู
91.  องค์ประกอบของสมรรถนะ  คือ
       ตอบ    ความรู้   ทักษะ   คุณลักษณะส่วนบุคคล
92.   สิ่งที่แสดงออกอย่างประจำสม่ำเสมอคือ
        ตอบ    พฤติกรรม
93.   การพัฒนาตนเอง   คือสมรรถนะด้านใด
        ตอบ   สมรรถนะหลัก
94.   การใช้หลักสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากรจะมีบทบาทในส่วนใดเมื่อเทียบกับภูเขาน้ำแข็ง
        ตอบ   ส่วนใต้น้ำ
95.  องค์ความรู้และทักษะต่างๆ อยู่ในส่วนใดของภูเขาน้ำแข็ง
        ตอบ    ส่วนผิวน้ำ
96.  สมรรถนะหลักของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  คือ
       ตอบ    การบริการที่ดี
97.  สมรรถนะในการพัฒนาหลักสูตรของครู คือ
       ตอบ   1.   สามารถจัดทำหลักสูตรได้
  1. สามารถวิเคราะห์หลักสูตรได้
  2. สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้
  3. สามารถประเมินหลักสูตรทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
98.  เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน   หมายถึงสมรรถนะด้านใด
       ตอบ    สมรรถนะจิตวิทยาสำหรับครู
99.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  คือสมรรถนะใด
       ตอบ    สมรรถนะหลัก
100.  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  คือสมรรถนะใด
         ตอบ   สมรรถนะประจำสายงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณสำหรับแนวข้อสอบครู กำลังติวอยู่เหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าจะสอบได้หรือเปล่า

    ตอบลบ