วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบตำรวจ สายธุรการ อำนวยการ และพรบ.ตำรวจแห่งชาติ

รวมแนวข้อสอบตำรวจครับทั้งสายอำนวยการ  สายธุรการ และ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ
เห็นว่ามีประโยชน์เลยมาฝากกัน

แนวข้อสอบตำรวจ-ธุรการ

แนวข้อสอบตำรวจ อก

แนวข้อสอบ พรบตำรวจแห่งชาติ

พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และ กฏ ก.ตร

แนวข้อสอบตำรวจรวมฮิต 1

แนวข้อสอบตำรวจรวมฮิต 2

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (25 ข้อ).zip ดาวน์โหลด

แนวข้อสอบภาษาไทย ดาวน์โหลด

พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลด

แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ดาวน์โหลด

ข้อสอบอนุกรม

1 ความคิดเห็น: